Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Sannikaisen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.10.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Sannikainen, y-tunnus 3087968-5

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sanna Niskanen

050 513 9770

sanna@sannikainen.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön vapaaehtoinen suostumus.

Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän ja henkilön välisen asiakassuhteen luomiseen, hoitamiseen, laskuttamiseen sekä sopimuksesta johtuvien velvollisuuksien, kuin myös lainsäädännöllisten velvoitteiden hoitamiseen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietoja ovat henkilö-, yhteys- ja laskutustiedot eli asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista. Yhteistyökumppanit.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta muun muassa Sannikaisen nettisivun yhteydenottolomakkeelta, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta ilman asiakkaan suostumusta.

8. Rekisterin suojaus

Manuaalinen rekisteri: Asiakastiedot säilytetään ulkopuolisilta suojattuna. Ne säilytetään lukituissa tiloissa.

Sähköinen rekisteri: Tietokoneella tai puhelimessa oleva tieto on salasanan takana, jonka vain asianomainen tietää. Rekisterin pitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korvaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

11. Tietoturvaloukkaukset

Mahdollisten tietoturvaloukkausten osalta yritys on velvollinen ilmoittamaan asiasta valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa siitä, kun rekisterinpitäjä on tullut tietoiseksi tietoturvaloukkauksesta. Tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan myös loukatulle henkilölle.